Služby

Cieľom je zabezpečiť užívateľský komfort pri odbere elektriny pre každého užívateľa elektrickej prípojky.

Prevádzkovanie trafostanice s prevzatím zodpovednosti

 • Kontrola a aktualizácia dokumentácie transformačnej stanice (TS) do 50kV
 • Kontrola a aktualizácia dokumentácie VN vedenia
 • Kontrola a aktualizácia miestnych prevádzkových predpisov (MPP)
 • Výkon východiskovej a opakovanej úradnej skúšky TS a VN vedenia
 • Výkon odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízia) pre trafostanice, resp. revízia VN aj NN častí elektrickej prípojky od prípojného bodu a vypracovanie správy o revízii
 • Termovízne meranie na VN a NN častiach trafostanice
 • Čistenie trafostanice a VN/NN rozvádzačov, ktoré sú súčasťou spínacej stanice alebo trafostanice
 • Zodpovednosť za úplnú a bezpečnú prevádzku trafostanice podľa dohodnutých zmluvných podmienok
 • Servisná služba pri poruchách a haváriách

  • NON STOP servisný zásah pre obnovenie bezpečnej dodávky elektriny max. do 4 hodín od nahlásenia poruchy
  • odborná komunikácia s prevádzkovateľom distribučnej sústavy
  • odborná komunikácia s inými dotknutými alebo zúčastnenými osobami
  • asistencia a odborná komunikácia pri riešení prípadných poistných udalostí
  • následné opravy vád väčšieho charakteru, obvykle do 24 hodín

Systém práce je postavený na opakovaných plánovaných činnostiach. Cieľom je dosiahnuť správne servisné intervaly podľa pokynov alebo požiadaviek výrobcu elektrického zariadenia.

V prípade požiadavky na individuálne úkony, napr.  vypínanie VN častí TS, akákoľvek iná manipulácia v rámci prevádzkovanej TS vyvolaná či už majiteľom trafostanice, alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy kde je trafostanica pripojená, bude posúdená a vykonaná samostatne podľa vopred naplánovaných termínov.

Servisná služba

Je zabezpečovaná v súčinnosti s objednávateľom a prevádzkovateľom distribučnej siete.

Cieľom servisnej služby je bezodkladné obnovenie dodávky elektriny v čo najkratšom možnom čase telefonickou komunikáciou, prípadne osobnou návštevou v priemere do 2 hod. od nahlásenia poruchového alebo havarijného stavu na trafostanici.

Postup je nasledovný:

 1. Náš operátor príjme nahlásenie poruchy na čísle 0948 880 772
 2. Identifikácia poruchy, havárie
 3. Operátor usmerní váš postup v danej situácii alebo vás obratom spojí s iným technickým pracovníkom ak uzná za potrebné
 4. Ak je porucha identifikovaná ako lokálna vada v trafostanici, vyrazí k vám náš servisný tím s príchodom max. do 3 hodín
 5. Diagnostika poruchy na mieste, obvykle odstránenie poruchy a obnovenie distribúcie elektriny max. do 4 hodín
 6. Ak nie je možné obnovenie distribúcie elektriny na mieste, dohodne sa ďalší postup a časový harmonogram odstránenia vád

Poznámka:

Výmeny súčastí a dielov prípojky nevyhnutné pre obnovenie distribúcie elektriny nie sú obsiahnuté v cene servisnej služby. Dodaný materiál pri servisnom zásahu bude účtovaný v bežne dostupných cenách.

V prípade opätovného servisného zásahu pre odstránenie vád širšieho charakteru bude spracovaná ponuka.